ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-379266 / โทรสาร 044-379338
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
  

 นายกุศล เชื่อมกลาง
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
 
เว็บบอร์ด สสอ.โนนสูง
 
 
ขณะนี้เวลา
 
 
ส่งงาน/รับงานสสจ.
 


ส่งงานE-Office


ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม


ตรวจสอบผลการส่ง
ข้อมูล 18 แฟ้ม


ระบบรายงาน504 / 505


ระบบข้อมูลผู้พิการ

 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 

 

 

ทีมหมอครอบครัวอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

           

ทีมหมอครอบครัว หมายถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในหน่วยบริการใกล้บ้านและในโรงพยาบาล รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อดูแลปัญหาด้านกาย ครอบคลุมทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลด้านจิตใจ สังคม บรรเทาทุกข์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อย่างใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ

กลวิธีดำเนินการ “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”
*มี ทีมหมอครอบครัว  ดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา ทุกครอบครัว ประดุจญาติมิตร
*ให้การ ดูแลครอบคลุมทุกมิติ  รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผสมผสาน
*ให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทั้ง ในหน่วยบริการ และมี ทีมงานเยี่ยมถึงบ้าน อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
*มีการ ประสานงานรับ – ส่งต่อ  ผู้ป่วยในทุกระดับของการบริการ อย่างใกล้ชิดเหมาะสมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน รพ.สต. และ รพ.ทุกระดับ
*ให้การดูแลครอบครัวที่มีประชากร กลุ่มเสี่ยง อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
*ลดทุกข์ เพิ่มสุข  ให้แก่ครอบครัว และ ชุมชน เพื่อการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                                                     

   

 

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวล้ำ  นำหน้าบริการ   ประสานงานทุกองค์กร

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน PCA  
2.มีระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็ง
3.ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการในด้าน   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน รักษา  ฟื้นฟู พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์   และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
5.ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
6.ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างห้องสุขา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้างห้องสุขา ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องสุขา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)

 

 


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 MERS

องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รวมแล้วผู้ป่วย 1,219 ราย เสียชีวิต 449 ราย
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 รวมแล้ว ผู้ป่วย 1,211 ราย เสียชีวิต 492 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 25 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตเรีย ตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และจีน

สำหรับประเทศไทย "ยังไม่พบ" การแพร่ระบาดของโรค

สาเหต    เกิดจากการสัมผัสสัตว์ และดื่มน้ำนมดิบจากสัตว์โดยเฉพาะอูฐ เป็นการแพร่เชื้อระหว่างสัตว์สู่คน ส่วนการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนเกืดจากการสัมผัสเสมหะ หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยมิได้ป้องกันตัวเอง
อาการ    จะมีอาการไข ไอ ปวดท้อง ท้องเสีย หายใจลำบาก ปอดบวม อาจเสียชีวิตได้

ะยะฟักตัว      2-14 วั้น   
การรักษา          รักษาแบบประคับประคอง    ไม่มียารักษา    และไม่มีวัคซีนป้องกัน
การป้องกัน          หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย

                                                                                                                                

  หน่วยงานสาธารณสุข
 

  รพ.สต.ตลาดแค
  รพ.สต.มะค่า
  สอ.โตนด
  สอ.บ้านไพ new
 สอ.สะพาน
  สอ.บ้านใหม่
  สอ.ดอนชมพู

  สอ.หนองหว้า
  สอ.ดอนท้าว
  สอ.มะรุม
 สอ.นาราดพัฒนา
  สอ.ดอนหวาย
  สอ.ท่ากระทุ่ม
  สอ.บ้านเพชร
  สอ.พลสงคราม
 สอ.หนองตะคลอง

 สอ.บ้านเหล่า
 สอ.หลุมข้าว

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
  สปสช.
  สปสช.นครราชสีมา
  สสจ.นครราชสีมา
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  ตรวจสอบสิทธิ์ว่าง
  หมออนามัย
  ชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
ลิ้งต่าง ๆ
 

 
พยากรณ์อากาศ