ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-379266 / โทรสาร 044-379338
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
  

 นายกุศล เชื่อมกลาง
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
 
เว็บบอร์ด สสอ.โนนสูง
 
 
ขณะนี้เวลา
 
 
ส่งงาน/รับงานสสจ.
 


ส่งงานE-Office


ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม


ตรวจสอบผลการส่ง
ข้อมูล 18 แฟ้ม


ระบบรายงาน504 / 505


ระบบข้อมูลผู้พิการ

 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 

 

 

ความรู้เรื่องโรคติดต่อสำคัญ            

โรคคอตีบ หรือ ดิพทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ ซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้ และจากพิษ (exotoxin) ของเชื้อจะทำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย

สาเหตุ
            โรคคอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheriae) ซึ่งมี   รูปทรงแท่งและย้อมติดสีแกรมบวก มีสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดพิษ (toxogenic) และไม่ทำให้เกิดพิษ (nontoxogenic) พิษที่ถูกขับออกมาจะชอบไปที่กล้ามเนื้อหัวใจและปลายประสาท ทำให้เกิดการอักเสบ ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงจะทำให้ถึงตาย

ระบาดวิทยา
            โรคติดต่อชนิดนี้ เชื้อจะพบอยู่ในคนเท่านั้นโดยจะพบอยู่ในจมูกหรือลำคอของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ โดยไม่มีอาการ (carrier) ติดต่อกันได้ง่ายโดยการได้รับเชื้อโดยตรงจากการไอ จามรดกัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด เชื้อจะเข้าสู่ผู้สัมผัสทางปากหรือทางการหายใจ บางครั้งอาจติดต่อกันได้โดยการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน หรือ การดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญในชุมชน ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยโรคคอตีบในชุมชนแออัด ในกลุ่มชนที่มีเศรษฐานะไม่ดี เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนจะติดเชื้อได้ตั้งแต่เล็กหลังจากภูมิต้านทานจากแม่หมดลง ในประเทศที่ยังพบโรคนี้ได้ชุกชุมส่วนใหญ่จะพบในเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปี สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระดับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบสูง โรคนี้จะหมดไปหรือพบได้น้อยมาก ในประเทศไทยอุบัติการณ์ของโรคได้ลดลงมาก ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่พบจะอยู่ในชนบทหรือในชุมชนแออัด เป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ และพบในเด็กโตได้มากขึ้น
            ถึงแม้อุบัติการณ์ของโรคจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกแห่ง แต่อัตราป่วยตาย (case-fatality rate) อยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ คือ ประมาณร้อยละ 10
            ระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง 2-5 วัน อาจจะนานกว่านี้ได้ เชื้อจะอยู่ในลำคอของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจนานถึงหลายเดือนได้ ผู้ที่ได้รับการรักษาเต็มที่เชื้อจะหมดไป ภายใน 1 สัปดาห์

อาการและอาการแสดง
            หลังระยะฟักตัวจะเริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก มีอาการไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอคล้ายกับคออักเสบ บางรายอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโตด้วย เมื่อตรวจดูในคอพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิล และบริเวณลิ้นไก่ แผ่นเยื่อนี้เกิดจากพิษที่ออกมาทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อ และทำให้มีการตายของเนื้อเยื่อทับซ้อนกันเกิดเป็นแผ่นเยื่อ (membrane) ติดแน่นกับเยื่อบุในลำคอ

            ตำแหน่งที่จะพบมีการอักเสบและมีแผ่นเยื่อได้ คือ
            -  ในจมูก ทำให้มีน้ำมูกปนเลือดเรื้อรัง มีกลิ่นเหม็น
            -  ในลำคอและที่ทอนซิล ซึ่งแผ่นเยื่ออาจจะเลยลงไปในหลอดคอ จะทำให้ทางเดินหายใจตีบตันหายใจลำบาก ถึงตายได้
            -  ตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ที่ผิวหนัง เยื่อบุตา ในช่องหู

โรคแทรกซ้อน
            1) ทางเดินหายใจตีบตัน
            2) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
            3) ปลายประสาทอักเสบ ทำให้มีอัมพาตของกล้ามเนื้อ

การวินิจฉัยโรค
            อาศัยอาการทางคลินิก มีไอเสียงก้อง เจ็บคอ ตรวจพบแผ่นเยื่อในลำคอ บริเวณทอนซิลและลิ้นไก่ (uvula) มีอาการของทางเดินหายใจตีบตัน การวินิจฉัยที่แน่นอนคือการเพาะเชื้อ C. diphtheriae โดยใช้ throat swab เชื้อบริเวณแผ่นเยื่อหรือใต้แผ่นเยื่อ หรือจากแผ่นเยื่อที่หลุดออกมา เนื่องจากต้องใช้มีเดียพิเศษในการเพาะเชื้อ จึงควรจะต้องติดต่อแจ้งห้องปฏิบัติการเมื่อนำส่ง specimen เมื่อเพาะได้เชื้อ C. diphtheriae จะต้องทดสอบต่อไปว่าเป็นสายพันธุ์ที่สร้าง exotoxin

การป้องกัน
            1) ผู้ที่มีอาการของโรคจะมีเชื้ออยู่ในจมูก ลำคอ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น จึงต้องแยกผู้ป่วยจากผู้อื่นอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หลังเริ่มมีอาการ หรือตรวจเพาะเชื้อไม่พบเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ผู้ป่วยที่หายจากโรคคอตีบแล้ว อาจไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเกิดขึ้นเต็มที่ จึงอาจเป็นโรคคอตีบซ้ำอีกได้ ดังนั้นจึงต้องให้วัคซีนป้องกันโรค (DTP หรือ dT) แก่ผู้ป่วยที่หายแล้วทุกคน
            2) ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย เนื่องจากโรคคอตีบติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้นผู้สัมผัสโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคจะติดเชื้อได้ง่าย จึงควรได้รับการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยทำการเพาะเชื้อจากลำคอ และติดตามดูอาการ 7 วัน ในผู้ที่สัมผัสโรคอย่างใกล้ชิดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคมาก่อน หรือได้ไม่ครบ ควรให้ยาปฏิชีวนะ benzathine penicillin 1.2 ล้านหน่วย ฉีดเข้ากล้าม หรือให้กินยา erythromycin 50 มก./กก/วัน เป็นเวลา 7 วัน พร้อมทั้งเริ่มให้วัคซีน เมื่อติดตามดูพบว่ามีอาการ และ/หรือตรวจพบเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะดังกล่าว พร้อมกับให้ diphtheria antitoxin เช่นเดียวกับผู้ป่วย
            3) ในเด็กทั่วไป การป้องกันนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการให้วัคซีนป้องกันคอตีบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ 4 ปี 

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวล้ำ  นำหน้าบริการ   ประสานงานทุกองค์กร

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน PCA  
2.มีระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็ง
3.ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการในด้าน   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน รักษา  ฟื้นฟู พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์   และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
5.ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
6.ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

สสอ.แจ้งข่าว
ประกาศเตือนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


        ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุงลาย เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงลายต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืนควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี)

 

การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์

  • แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่
  • ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน
  • ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ
  • มั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซ็นติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง
  • ตรวจรอบๆบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแองขังน้ำหรือไม่หากมีต้องจัดการ
  • ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง
  • ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน
  • หากใครมีรัวไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

ข่าวการสอบราคา

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับอสม.ในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียด

                              อ   ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับอสม.ในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ก

 


จากห่วงยางสู่นวัตกรรมลดพุง

ห่วงยางวงล้อมธรรมดา 1 อัน ที่ฉันได้หมุนเล่นบ้างในบางครั้งซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของฉัน ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ แต่ฉันกลับมีรูปร่างค่อนข้างท่วมและสมบูรณ์ไปหน่อยโดยเฉพาะหน้าท้องและพุงของฉันที่ใหญ่มากซึ่งมันไม่เข้ากับหน้าตาของฉันที่เป็นคนที่มีหน้าตาจัดอยู่ในแนวหน้าของสาวงามเมืองโคราช ฉันจึงเริ่มคิดที่จะกำจัดพุงส่วนเกินนั้นออกไปจากตัวของฉันโดยฉันได้เริ่มหาวิธีต่างๆนาๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การว่ายน้ำ การซิสอัพ หรืออีกหลายวิธีที่คนอื่นแนะนำมา  ซึ่งโดยส่วนตัวของฉัน ฉันไม่ชอบออกกำลังกายดังกล่าวที่ได้พูดมาจริงอยู่ว่าการออกกำลังกายเหล่านั้นก็สามารถลดน้ำหนักตัวและลดพุงของฉันได้ แต่ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายที่หักโหมเล่นจนเหนื่อยเหงื่อออกมาจนหมดเลี่ยวหมดแรงแบบนั้นเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกเกิดความเครียดไม่สนุกสนานจนมาวันหนึ่งฉันนั่งดูทีวีช่อง7สี ช่วงสะเก็ดข่าวแล้วเกิดเห็นเด็กออกกำลังกายโดยใช้ห่วงฮูล่าฮูป เห็นเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและมีรูปร่างเล็กเอวบาง ซึ่งผู้ประกาศข่าวก็เล่าว่านี่เป็นวิธีการลดพุงได้ดีอีกวิธีหนึ่งฉันจึงคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการลดพุงที่เข้ากับฉันได้ดีมากที่สุดแล้ว และยังอดคิดไม่ได้ว่าวันหนึ่งฉันต้องมีโอกาสหมุนห่วงฮูล่าฮูปในสะเก็ดข่าวสักวันหนึ่งละน่า

ฉันจึงเริ่มต้นจากการไปซื้อห่วงยางฮูล่าฮูปมาทดลองเล่นกับตัวเอง ในระหว่างการเล่นห่วงยางฉันก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิดเพราะเปิดเพลงเต้นไปด้วยหมุนห่วงยางไปด้วย ทำให้ฉันไม่รู้สึกเบื่อถึงแม้จะมีอาการเจ็บที่เอวก็ตามฉันก็พร้อมที่เล่นห่วงยางเพื่อลดพุงของฉัน ในที่สุดฉันก็สามารถลดพุงของฉันได้ เดินไปไหนมาไหนใครๆก็กล่าวชื่นชมว่าฉันดูดีขึ้นมาทันตาเห็น เมื่อฉันเห็นผลลัพธ์ของการออกกำลังกายจากห่วงฮูล่าฮูปแล้ว ฉันจึงนำมันมาเผยแพร่ในที่ทำงานของฉันฉันได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองเล่นห่วงฮูล่าฮูปดูต่างก็เห็นผลลัพธ์ว่าสามารถลดพุงได้ดีจริงๆ ฉันจึงได้ส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ในตำบลของฉันออกกำลังกายด้วยห่วงฮูล่าฮูปและได้จัดการประกวดการออกกำลังกายแบบฮูล่าฮูปเป็นหมู่บ้านในตำบลที่ฉันรับผิดชอบและในที่สุดก็ได้ออกสะเก็ดข่าวเหมือนที่ฉันตั้งใจไว้ได้ จากการนำมาเผยแพร่ให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆปฏิบัติการลดพุงและเจ้าหน้าที่ต่างก็ชื่นชอบสนุกสนาน ทำให้ชุมชนเห็นเป็นตัวอย่างและออกกำลังกายด้วยห่วงฮูล่าฮูปตามมาในที่สุด

จากผลดังกล่าวทำให้บุคคลในตำบลของฉันที่ฉันดูแล มีจำนวนกลุ่มเสี่ยงลดลงจากภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุง ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อไปจากการป้องกันการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันหลอดเลือด จนถึงการลดจำนวนผู้ป่วยอัมพฤตอัมพาตได้อีกต่อไป

                                                                                                                                                      เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งจาก รพ.สต.ตลาดแค หน่วยงานสาธารณสุข
 

  รพ.สต.ตลาดแค
  รพ.สต.มะค่า
  สอ.โตนด
  สอ.บ้านไพ new
 สอ.สะพาน
  สอ.บ้านใหม่
  สอ.ดอนชมพู

  สอ.หนองหว้า
  สอ.ดอนท้าว
  สอ.มะรุม
 สอ.นาราดพัฒนา
  สอ.ดอนหวาย
  สอ.ท่ากระทุ่ม
  สอ.บ้านเพชร
  สอ.พลสงคราม
 สอ.หนองตะคลอง

 สอ.บ้านเหล่า
 สอ.หลุมข้าว

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
  สปสช.
  สปสช.นครราชสีมา
  สสจ.นครราชสีมา
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  ตรวจสอบสิทธิ์ว่าง
  หมออนามัย
  ชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
ลิ้งต่าง ๆ
 

 
พยากรณ์อากาศ