ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-379266 / โทรสาร 044-379338
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
  

 นายกุศล เชื่อมกลาง
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
 
เว็บบอร์ด สสอ.โนนสูง
 
 
ขณะนี้เวลา
 
 
ส่งงาน/รับงานสสจ.
 


ส่งงานE-Office


ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม


ตรวจสอบผลการส่ง
ข้อมูล 18 แฟ้ม


ระบบรายงาน504 / 505


ระบบข้อมูลผู้พิการ

 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 

 

 

ทีมหมอครอบครัวอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

           

ทีมหมอครอบครัว หมายถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในหน่วยบริการใกล้บ้านและในโรงพยาบาล รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อดูแลปัญหาด้านกาย ครอบคลุมทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลด้านจิตใจ สังคม บรรเทาทุกข์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อย่างใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ

กลวิธีดำเนินการ “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”
*มี ทีมหมอครอบครัว  ดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา ทุกครอบครัว ประดุจญาติมิตร
*ให้การ ดูแลครอบคลุมทุกมิติ  รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผสมผสาน
*ให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทั้ง ในหน่วยบริการ และมี ทีมงานเยี่ยมถึงบ้าน อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
*มีการ ประสานงานรับ – ส่งต่อ  ผู้ป่วยในทุกระดับของการบริการ อย่างใกล้ชิดเหมาะสมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน รพ.สต. และ รพ.ทุกระดับ
*ให้การดูแลครอบครัวที่มีประชากร กลุ่มเสี่ยง อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
*ลดทุกข์ เพิ่มสุข  ให้แก่ครอบครัว และ ชุมชน เพื่อการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                                                     

   

 

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวล้ำ  นำหน้าบริการ   ประสานงานทุกองค์กร

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน PCA  
2.มีระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็ง
3.ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการในด้าน   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน รักษา  ฟื้นฟู พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์   และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
5.ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
6.ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

สสอ.แจ้งข่าว
ประกาศเตือนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


        ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุงลาย เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงลายต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืนควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี)

 

การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์

  • แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่
  • ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน
  • ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ
  • มั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซ็นติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง
  • ตรวจรอบๆบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแองขังน้ำหรือไม่หากมีต้องจัดการ
  • ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง
  • ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน
  • หากใครมีรัวไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

 


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 MERS

องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รวมแล้วผู้ป่วย 1,219 ราย เสียชีวิต 449 ราย
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 รวมแล้ว ผู้ป่วย 1,211 ราย เสียชีวิต 492 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 25 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตเรีย ตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และจีน

สำหรับประเทศไทย "ยังไม่พบ" การแพร่ระบาดของโรค

สาเหต    เกิดจากการสัมผัสสัตว์ และดื่มน้ำนมดิบจากสัตว์โดยเฉพาะอูฐ เป็นการแพร่เชื้อระหว่างสัตว์สู่คน ส่วนการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนเกืดจากการสัมผัสเสมหะ หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยมิได้ป้องกันตัวเอง
อาการ    จะมีอาการไข ไอ ปวดท้อง ท้องเสีย หายใจลำบาก ปอดบวม อาจเสียชีวิตได้

ะยะฟักตัว      2-14 วั้น   
การรักษา          รักษาแบบประคับประคอง    ไม่มียารักษา    และไม่มีวัคซีนป้องกัน
การป้องกัน          หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย

                                                                                                                                

  หน่วยงานสาธารณสุข
 

  รพ.สต.ตลาดแค
  รพ.สต.มะค่า
  สอ.โตนด
  สอ.บ้านไพ new
 สอ.สะพาน
  สอ.บ้านใหม่
  สอ.ดอนชมพู

  สอ.หนองหว้า
  สอ.ดอนท้าว
  สอ.มะรุม
 สอ.นาราดพัฒนา
  สอ.ดอนหวาย
  สอ.ท่ากระทุ่ม
  สอ.บ้านเพชร
  สอ.พลสงคราม
 สอ.หนองตะคลอง

 สอ.บ้านเหล่า
 สอ.หลุมข้าว

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
  สปสช.
  สปสช.นครราชสีมา
  สสจ.นครราชสีมา
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  ตรวจสอบสิทธิ์ว่าง
  หมออนามัย
  ชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
ลิ้งต่าง ๆ
 

 
พยากรณ์อากาศ